Ngày thanh niên cùng hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Giáo lần thứ V và Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thực hiện kế hoạch 01-KH/ĐTN của BCH Đoàn xã Phước Hòa, ngày 25/08/2022 Kế hoạch tổ chức “Ngày thanh niên cùng hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Giáo lần thứ V và Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

8456d86af6f533ab6ae4

Chiều ngày 31/8/2022, được sự đồng ý của Chi bộ nhà trường và sự thống nhất của BTV Đoàn xã, CĐ trường Tiểu học Phước Hòa B phối hợp với CĐ Ấp 2A tổ chức buổi sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

623a683d46a283fcdab3

 

Đồng thời, 2 chi đoàn cũng đã phối hợp tổ chức “Hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Giáo lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng là bước quan trọng nhằm quán triệt
đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân hơn 92 năm qua, nhất là qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

9ec87b6855f790a9c9e6

Bên cạnh đó, thông qua buổi sinh hoạt, nhằm giúp đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định và vận dụng, bổ sung phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn của nước ta; tăng cường củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

e2c610443edbfb85a2ca