Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng

534d228138ccc19298dd

Chiều ngày 4/11/2019 Chi bộ Trường TH Phước Hòa B đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Dự Hội nghị có 13/15 đảng viên của Chi bộ tham gia.

Tại Hội nghị các đảng viên trong Chi bộ được nghe đồng chí Hồ Suyền – Phó Bí thư chi bộ triển khai nội dung văn bản Luật số 36/2018/QH14 Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

Qua buổi hội nghị đảng viên cơ bản nắm được cơ bản nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng.