Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 7/12/2018 của Đảng ủy xã Phước Hòa; Sáng ngày 16/12/2018 Chi bộ Tiểu học Phước Hòa B đã tổ chwucs hội nghị “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý” năm 2018.

120f68d044c6a798fed7

Từ phải sang đ/c Trần Thị Ngọc Huyền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa, đ/c Trần Thị Minh Huệ – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Ngọc Huyền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa.

Tại Hội nghị Chi bộ đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản kiểm điểm của tập thể công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2018 và bản kiểm điểm của từng cá nhân trong Chi bộ.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu đảng viên xuất sắc năm 2018 làm cơ sở cho Đảng ủy đánh giá đảng viên năm 2018.

97f96a467650950ecc41

Đồng chí Trần Thị Ngọc Huyền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

f8359ee2b2f451aa08e5

Đồng chí Hồ Suyền – Phó Bí thư Chi bộ báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 2018

c3f4d5c0ffd61c8845c7 Đồng chí Trần Thị Minh Huệ – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng hướng dẫn hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến. 5e860a9a238cc0d2999d

Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng cho báo cáo kiểm điểm của tập thể.