Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
01/09/2021Trường TH Phước Hòa BCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2021 - 2022 Tải về
27/05/2021Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2020 - 2021 Tải về
27/05/2021Trường Th Phước Hòa BCông khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2020 - 2021 Tải về
27/05/2021Trường TH Phước Hòa BThông báo cam kết chất lượng giáo dục của Trường TH Phước Hòa B năm học 2021 - 2022 Tải về
10/09/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2020 - 2021 Tải về
25/07/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BCam kết chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Phước Hòa B năm học 2019 - 2020 Tải về
25/07/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BCông khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2019 - 2020 Tải về
25/07/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BCông khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020 Tải về
25/07/2020Trường Tiểu học Phước Hòa BCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2019 - 2020 Tải về
17/09/2019Trường TH Phước Hòa BCông khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019 - 2020 Tải về
10/06/2019Trường Tiểu học Phước Hòa BThông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018 - 2019 Tải về
10/06/2019Trường Tiểu học Phước Hòa BThông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2018 - 2019 Tải về
10/06/2019Trường Tiểu học Phước Hòa BThông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018 - 2019 Tải về
10/06/2019Trường Tiểu học Phước Hòa BThông báo cam kết chất lượng giáo dục của Trường TH Phước Hòa B năm học 2019 - 2020 Tải về
31/10/2018Trường TH Phước Hòa BCông khai thu và sử dụng nguồn thu tháng 10 năm 2018 Tải về
28/09/2018Trường TH Phước Hòa BCông khai thu và sử dụng nguồn thu tháng 9 năm 2018 Tải về
31/08/2018Trường TH Phước Hòa BĐánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý III năm 2018 Tải về
31/08/2018Trường TH Phước Hòa BCông khai thu và sử dụng nguồn thu tháng 8 năm 2018 Tải về
01/06/2018Trường TH Phước Hòa BCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2017-2018 Tải về
01/06/2018Trường TH Phước Hòa BCông khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018 Tải về
01/06/2018Trường TH Phước Hòa BCông khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2017 - 2018 Tải về
01/06/2018Trường TH Phước Hòa BCam kết chất lượng giáo dục của Trường TH Phước Hòa B năm học 2018 - 2019 Tải về
20/09/2018Trường TH Phước Hòa BĐăng ký thi đua năm học 2018 - 2019 Tải về
28/02/2018Trường TH Phước Hòa BThông báo cam kết chất lượng giáo dục của Trường TH Phước Hòa B năm học 2017 - 2018 Tải về
28/02/2018Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016 - 2017 Tải về
28/02/2018Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018 Tải về
28/02/2018Trường TH Phước Hòa BThông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường TH Phước Hòa B năm học 2017 - 2018 Tải về
05/01/2018CĐCS Trường TH Phước Hòa BBáo cáo quyết toán Công đoàn cơ sở Quý 4 năm 2017 Tải về
15/10/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BCông khai dự toán chi ngân sách được giao năm 2017 Tải về
02/06/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BThông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018 Tải về
02/06/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BThông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2017-2018 Tải về
02/06/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BThông báo cam kết chất lượng giáo dục của Trường TH Phước Hòa B năm học 2017-2018 Tải về
02/06/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BThông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017 Tải về
186/QĐ-THPHB27/09/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BQuy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường TH Phước Hoà B Tải về
197/QĐ-THPHB5/10/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BQuy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Tiểu học Phước Hòa B năm học 2017-2018 Tải về
205/QĐ-THPHB13/10/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BQuy chế hoạt động của Trường Tiểu học Phước Hòa B năm học 2017-2018 Tải về
206/QĐ-THPHB13/10/2017Trường Tiểu học Phước Hòa BQuy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường Tải về